Contact opnemen met Nut & Sport loopt via de Secretaris:

Nut & Sport Haaksbergen
G.J.H. Leusink
Cees Laseurstraat 56
7558 ND Hengelo

Tel.: 06-22872945
e-mail: nutensportkleindieren@gmail.com

NL50 RABO 0324 2581 27
t.n.v. penningmeester Nut en Sport te Haaksbergen